مقاومت DIP

دسته
1
مقدار مقاومت
توان
تلورانس
رنگ نوار اول
رنگ نوار دوم
رنگ نوار سوم
رنگ نوار چهارم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
مقاومت 100 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10829ریال
11 تا 100812ریال
101 تا 999788ریال
1000+771ریال
مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
5.6 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1.5 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
مقاومت 100 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10829ریال
11 تا 100812ریال
101 تا 999788ریال
1000+771ریال
مقاومت 4.7 مگا اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 مگا اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10829ریال
11 تا 100812ریال
101 تا 999788ریال
1000+771ریال
مقاومت 6.8 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
6.8 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
مقاومت 5.6 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
5.6 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
مقاومت 10 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
1 2 9