مقاومت DIP

دسته
1
مقدار مقاومت
توان
تلورانس
رنگ نوار اول
رنگ نوار دوم
رنگ نوار سوم
رنگ نوار چهارم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 1.8 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1.8 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
مقاومت 1.8 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1.8 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
مقاومت 150 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
150 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
مقاومت 15 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
15 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
مقاومت 120 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
120 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
مقاومت 120 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
120 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
مقاومت 12 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
12 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
مقاومت 1.2 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1.2 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10872ریال
11 تا 100855ریال
101 تا 999828ریال
1000+811ریال
1 8 9