صفحه اصلی>کریستال اسیلاتور

کریستال اسیلاتور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
کریستال 20 مگاهرتز SMD
1 تا 1019,691ریال
11 تا 2019,297ریال
21 تا 4918,706ریال
50+18,313ریال
کریستال 16 مگاهرتز SMD
1 تا 1019,691ریال
11 تا 2019,297ریال
21 تا 4918,706ریال
50+18,313ریال
کریستال 48 مگاهرتز DIP
1 تا 1018,921ریال
11 تا 2018,543ریال
21 تا 4917,975ریال
50+17,597ریال
کریستال 4 مگاهرتز DIP
1 تا 1015,623ریال
11 تا 2015,311ریال
21 تا 4914,842ریال
50+14,529ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
1 تا 1016,941ریال
11 تا 2016,602ریال
21 تا 4916,094ریال
50+15,755ریال
کریستال 3.6864 مگاهرتز DIP
1 تا 1016,172ریال
11 تا 2015,849ریال
21 تا 4915,363ریال
50+15,040ریال
کریستال 22.1184 مگاهرتز DIP
1 تا 1015,513ریال
11 تا 2015,203ریال
21 تا 4914,737ریال
50+14,427ریال
کریستال 14.7456 مگاهرتز DIP
1 تا 1015,734ریال
11 تا 2015,419ریال
21 تا 4914,947ریال
50+14,633ریال
کریستال 3.579545 مگاهرتز DIP
1 تا 1016,282ریال
11 تا 2015,956ریال
21 تا 4915,468ریال
50+15,142ریال
کریستال 4.9152 مگاهرتز DIP
1 تا 1016,503ریال
11 تا 2016,173ریال
21 تا 4915,678ریال
50+15,348ریال
1 2 5