صفحه اصلی>کریستال اسیلاتور

کریستال اسیلاتور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
کریستال 20 مگاهرتز SMD
1 تا 1021,110ریال
11 تا 2020,688ریال
21 تا 4920,055ریال
50+19,632ریال
کریستال 4 مگاهرتز DIP
1 تا 1016,716ریال
11 تا 2016,382ریال
21 تا 4915,880ریال
50+15,546ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
1 تا 1017,935ریال
11 تا 2017,576ریال
21 تا 4917,038ریال
50+16,680ریال
کریستال 3.6864 مگاهرتز DIP
1 تا 1017,204ریال
11 تا 2016,860ریال
21 تا 4916,344ریال
50+16,000ریال
کریستال 22.1184 مگاهرتز DIP
1 تا 1016,592ریال
11 تا 2016,260ریال
21 تا 4915,762ریال
50+15,431ریال
کریستال 14.7456 مگاهرتز DIP
1 تا 1016,716ریال
11 تا 2016,382ریال
21 تا 4915,880ریال
50+15,546ریال
کریستال 48 مگاهرتز DIP
1 تا 1020,133ریال
11 تا 2019,730ریال
21 تا 4919,126ریال
50+18,724ریال
کریستال 3.579545 مگاهرتز DIP
1 تا 1017,447ریال
11 تا 2017,098ریال
21 تا 4916,575ریال
50+16,226ریال
کریستال 4.9152 مگاهرتز DIP
1 تا 1017,447ریال
11 تا 2017,098ریال
21 تا 4916,575ریال
50+16,226ریال
کریستال 8 مگاهرتز DIP
1 تا 1015,861ریال
11 تا 2015,544ریال
21 تا 4915,068ریال
50+14,751ریال
1 2 5