صفحه اصلی>کریستال اسیلاتور

کریستال اسیلاتور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
کریستال 16 مگاهرتز SMD
1 تا 1043,814ریال
11 تا 2042,938ریال
21 تا 4941,623ریال
50+40,747ریال
کریستال 25 مگاهرتز SMD
1 تا 1046,151ریال
11 تا 2045,228ریال
21 تا 4943,843ریال
50+42,920ریال
کریستال 20 مگاهرتز DIP
1 تا 1030,031ریال
11 تا 2029,430ریال
21 تا 4928,529ریال
50+27,929ریال
کریستال 24 مگاهرتز DIP
1 تا 1030,813ریال
11 تا 2030,197ریال
21 تا 4929,272ریال
50+28,656ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
1 تا 1040,431ریال
11 تا 2039,622ریال
21 تا 4938,409ریال
50+37,601ریال
کریستال 3.579545 مگاهرتز DIP
1 تا 1036,533ریال
11 تا 2035,802ریال
21 تا 4934,706ریال
50+33,976ریال
کریستال 4 مگاهرتز DIP
1 تا 1034,323ریال
11 تا 2033,637ریال
21 تا 4932,607ریال
50+31,920ریال
کریستال 8 مگاهرتز DIP
1 تا 1029,253ریال
11 تا 2028,668ریال
21 تا 4927,790ریال
50+27,205ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز SMD
1 تا 1049,271ریال
11 تا 2048,286ریال
21 تا 4946,807ریال
50+45,822ریال
کریستال 6 مگاهرتز DIP
1 تا 1032,504ریال
11 تا 2031,854ریال
21 تا 4930,879ریال
50+30,229ریال
1 2 5