صفحه اصلی>کریستال اسیلاتور

کریستال اسیلاتور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
کریستال 16 مگاهرتز SMD
1 تا 1027,821ریال
11 تا 2027,265ریال
21 تا 4926,430ریال
50+25,874ریال
کریستال 25 مگاهرتز SMD
1 تا 1029,903ریال
11 تا 2029,305ریال
21 تا 4928,408ریال
50+27,810ریال
کریستال 20 مگاهرتز DIP
1 تا 1018,722ریال
11 تا 2018,348ریال
21 تا 4917,786ریال
50+17,411ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
1 تا 1017,812ریال
11 تا 2017,456ریال
21 تا 4916,921ریال
50+16,565ریال
کریستال 3.579545 مگاهرتز DIP
1 تا 1021,454ریال
11 تا 2021,025ریال
21 تا 4920,381ریال
50+19,952ریال
کریستال 24 مگاهرتز DIP
1 تا 1018,071ریال
11 تا 2017,710ریال
21 تا 4917,167ریال
50+16,806ریال
کریستال 20 مگاهرتز SMD
1 تا 1029,253ریال
11 تا 2028,668ریال
21 تا 4927,790ریال
50+27,205ریال
کریستال 27 مگاهرتز DIP
1 تا 1020,022ریال
11 تا 2019,622ریال
21 تا 4919,021ریال
50+18,620ریال
کریستال 48 مگاهرتز DIP
1 تا 1026,002ریال
11 تا 2025,482ریال
21 تا 4924,702ریال
50+24,182ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز SMD
1 تا 1030,163ریال
11 تا 2029,560ریال
21 تا 4928,655ریال
50+28,052ریال
1 2 5