صفحه اصلی>کریستال اسیلاتور

کریستال اسیلاتور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
کریستال 12.288 مگاهرتز DIP
1 تا 1014,744ریال
11 تا 2014,449ریال
21 تا 4914,007ریال
50+13,712ریال
کریستال 3.579545 مگاهرتز SMD
1 تا 1021,926ریال
11 تا 2021,487ریال
21 تا 4920,830ریال
50+20,391ریال
کریستال 12.288 مگاهرتز SMD
1 تا 1021,926ریال
11 تا 2021,487ریال
21 تا 4920,830ریال
50+20,391ریال
کریستال 14.7456 مگاهرتز SMD
1 تا 1021,926ریال
11 تا 2021,487ریال
21 تا 4920,830ریال
50+20,391ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز SMD
1 تا 1022,555ریال
11 تا 2022,104ریال
21 تا 4921,427ریال
50+20,976ریال
کریستال 8 مگاهرتز SMD
1 تا 1019,691ریال
11 تا 2019,297ریال
21 تا 4918,706ریال
50+18,313ریال
کریستال 7.3728 مگاهرتز SMD
1 تا 1021,926ریال
11 تا 2021,487ریال
21 تا 4920,830ریال
50+20,391ریال
کریستال 7.3728 مگاهرتز DIP
1 تا 1016,129ریال
11 تا 2015,806ریال
21 تا 4915,323ریال
50+15,000ریال
کریستال ساعت ریز DIP
1 تا 108,815ریال
11 تا 208,639ریال
21 تا 498,374ریال
50+8,198ریال
کریستال ساعت DIP
1 تا 1010,519ریال
11 تا 2010,309ریال
21 تا 499,993ریال
50+9,783ریال
1 2 3 5