صفحه اصلی>کریستال اسیلاتور

کریستال اسیلاتور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
کریستال 20 مگاهرتز SMD
1 تا 1020,668ریال
11 تا 2020,255ریال
21 تا 4919,635ریال
50+19,221ریال
کریستال 48 مگاهرتز DIP
1 تا 1019,533ریال
11 تا 2019,142ریال
21 تا 4918,556ریال
50+18,166ریال
کریستال 4 مگاهرتز DIP
1 تا 1016,257ریال
11 تا 2015,932ریال
21 تا 4915,444ریال
50+15,119ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
1 تا 1017,515ریال
11 تا 2017,165ریال
21 تا 4916,639ریال
50+16,289ریال
کریستال 3.6864 مگاهرتز DIP
1 تا 1016,762ریال
11 تا 2016,427ریال
21 تا 4915,924ریال
50+15,589ریال
کریستال 22.1184 مگاهرتز DIP
1 تا 1016,129ریال
11 تا 2015,806ریال
21 تا 4915,323ریال
50+15,000ریال
کریستال 14.7456 مگاهرتز DIP
1 تا 1016,257ریال
11 تا 2015,932ریال
21 تا 4915,444ریال
50+15,119ریال
کریستال 3.579545 مگاهرتز DIP
1 تا 1016,886ریال
11 تا 2016,548ریال
21 تا 4916,042ریال
50+15,704ریال
کریستال 4.9152 مگاهرتز DIP
1 تا 1016,886ریال
11 تا 2016,548ریال
21 تا 4916,042ریال
50+15,704ریال
کریستال 8 مگاهرتز DIP
1 تا 1014,854ریال
11 تا 2014,557ریال
21 تا 4914,111ریال
50+13,814ریال
1 2 5