ترمیستور

دسته
1
نوع ترمیستور
مقدار مقاومت
نوع نصب
قطر
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمیستور 10 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 1013,299ریال
11 تا 10013,033ریال
101 تا 49912,634ریال
500+12,368ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 109,652ریال
11 تا 1009,459ریال
101 تا 4999,169ریال
500+8,976ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 108,547ریال
11 تا 1008,376ریال
101 تا 4998,120ریال
500+7,949ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 1206 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 1017,281ریال
11 تا 10016,935ریال
101 تا 49916,417ریال
500+16,071ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 1206 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 1019,040ریال
11 تا 10018,659ریال
101 تا 49918,088ریال
500+17,707ریال
ترمیستور 50 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 108,369ریال
11 تا 1008,202ریال
101 تا 4997,951ریال
500+7,783ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 109,652ریال
11 تا 1009,459ریال
101 تا 4999,169ریال
500+8,976ریال
ترمیستور PTC MZ126A
نوع ترمیستور:
PTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
1 تا 1049,122ریال
11 تا 10048,140ریال
101 تا 49946,666ریال
500+45,683ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 1010,995ریال
11 تا 10010,775ریال
101 تا 49910,445ریال
500+10,225ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 1206 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 1020,162ریال
11 تا 10019,759ریال
101 تا 49919,154ریال
500+18,751ریال
1 2 3