مقاومت SMD

دسته
1
مقدار مقاومت
پکیج
تلورانس
کد مقاومت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10464ریال
11 تا 100455ریال
101 تا 999441ریال
1000+432ریال
مقاومت 2.2 اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
2.2 اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10646ریال
11 تا 100633ریال
101 تا 999614ریال
1000+601ریال
مقاومت 10 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10472ریال
11 تا 100463ریال
101 تا 999448ریال
1000+439ریال
مقاومت 100 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10880ریال
11 تا 100862ریال
101 تا 999836ریال
1000+818ریال
مقاومت 4.7 اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10634ریال
11 تا 100621ریال
101 تا 999602ریال
1000+590ریال
مقاومت 2.2 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
2.2 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10982ریال
11 تا 100962ریال
101 تا 999933ریال
1000+913ریال
مقاومت 20 اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
20 اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10740ریال
11 تا 100725ریال
101 تا 999703ریال
1000+688ریال
مقاومت 330 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
330 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10464ریال
11 تا 100455ریال
101 تا 999441ریال
1000+432ریال
مقاومت 47 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
47 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10944ریال
11 تا 100925ریال
101 تا 999897ریال
1000+878ریال
مقاومت 33 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
33 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10464ریال
11 تا 100455ریال
101 تا 999441ریال
1000+432ریال
1 2 3 30