مقاومت SMD

دسته
1
مقدار مقاومت
پکیج
تلورانس
کد مقاومت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10587ریال
11 تا 100575ریال
101 تا 999558ریال
1000+546ریال
مقاومت 2.2 اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
2.2 اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10816ریال
11 تا 100800ریال
101 تا 999775ریال
1000+759ریال
مقاومت 10 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10587ریال
11 تا 100575ریال
101 تا 999558ریال
1000+546ریال
مقاومت 100 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 101,105ریال
11 تا 1001,083ریال
101 تا 9991,050ریال
1000+1,028ریال
مقاومت 4.7 اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10634ریال
11 تا 100621ریال
101 تا 999602ریال
1000+590ریال
مقاومت 2.2 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
2.2 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 101,105ریال
11 تا 1001,083ریال
101 تا 9991,050ریال
1000+1,028ریال
مقاومت 20 اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
20 اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10812ریال
11 تا 100796ریال
101 تا 999771ریال
1000+755ریال
مقاومت 330 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
330 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10566ریال
11 تا 100555ریال
101 تا 999538ریال
1000+526ریال
مقاومت 47 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
47 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 101,182ریال
11 تا 1001,158ریال
101 تا 9991,123ریال
1000+1,099ریال
مقاومت 33 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
33 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10587ریال
11 تا 100575ریال
101 تا 999558ریال
1000+546ریال
1 2 3 30