ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول YL-69
1 تا 5296,004ریال
6 تا 10290,084ریال
11 تا 19281,204ریال
20+275,284ریال
ماژول A3967
1 تا 5390,503ریال
6 تا 10382,693ریال
11 تا 19370,978ریال
20+363,168ریال
ماژول AD9833
1 تا 51,506,001ریال
6 تا 101,475,881ریال
11 تا 191,430,701ریال
20+1,400,581ریال
ماژول NEO-6M
1 تا 51,368,819ریال
6 تا 101,341,443ریال
11 تا 191,300,378ریال
20+1,273,002ریال
ماژول ACS712 نوع 20 آمپر
1 تا 5672,002ریال
6 تا 10658,562ریال
11 تا 19638,402ریال
20+624,962ریال
ماژول ACS712 نوع 30 آمپر
1 تا 5633,603ریال
6 تا 10620,931ریال
11 تا 19601,923ریال
20+589,251ریال
ماژول L298
1 تا 5899,203ریال
6 تا 10881,219ریال
11 تا 19854,243ریال
20+836,259ریال
ماژول SIM800C
1 تا 52,683,204ریال
6 تا 102,629,540ریال
11 تا 192,549,044ریال
20+2,495,380ریال
ماژول RFID RC522
1 تا 5658,504ریال
6 تا 10645,334ریال
11 تا 19625,579ریال
20+612,409ریال
1 2 3