ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول YL-69
1 تا 5201,603ریال
6 تا 10197,571ریال
11 تا 19191,523ریال
20+187,491ریال
ماژول A3967
1 تا 5390,503ریال
6 تا 10382,693ریال
11 تا 19370,978ریال
20+363,168ریال
ماژول AD9833
1 تا 51,329,124ریال
6 تا 101,302,542ریال
11 تا 191,262,668ریال
20+1,236,085ریال
ماژول NEO-6M
1 تا 51,368,819ریال
6 تا 101,341,443ریال
11 تا 191,300,378ریال
20+1,273,002ریال
ماژول ACS712 نوع 20 آمپر
1 تا 5561,604ریال
6 تا 10550,372ریال
11 تا 19533,524ریال
20+522,292ریال
ماژول ACS712 نوع 30 آمپر
1 تا 5505,444ریال
6 تا 10495,335ریال
11 تا 19480,172ریال
20+470,063ریال
ماژول L298
1 تا 5728,642ریال
6 تا 10714,069ریال
11 تا 19692,210ریال
20+677,637ریال
ماژول SIM800C
1 تا 51,696,324ریال
6 تا 101,662,398ریال
11 تا 191,611,508ریال
20+1,577,581ریال
ماژول RFID RC522
1 تا 5587,520ریال
6 تا 10575,770ریال
11 تا 19558,144ریال
20+546,394ریال
1 2 3