ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5182,002ریال
6 تا 10178,362ریال
11 تا 19172,902ریال
20+169,262ریال
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5179,202ریال
6 تا 10175,618ریال
11 تا 19170,242ریال
20+166,658ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5163,804ریال
6 تا 10160,528ریال
11 تا 19155,614ریال
20+152,338ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5169,401ریال
6 تا 10166,013ریال
11 تا 19160,931ریال
20+157,543ریال
ماژول RXB22 با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5173,804ریال
6 تا 10170,328ریال
11 تا 19165,114ریال
20+161,638ریال
ماژول HX711
1 تا 5247,801ریال
6 تا 10242,845ریال
11 تا 19235,411ریال
20+230,455ریال
ماژول HC-SR501
1 تا 5326,201ریال
6 تا 10319,677ریال
11 تا 19309,891ریال
20+303,367ریال
ماژول DS18B20
1 تا 5421,401ریال
6 تا 10412,973ریال
11 تا 19400,331ریال
20+391,903ریال
برد ARDUINO NANO V3
1 تا 52,039,801ریال
6 تا 101,999,005ریال
11 تا 191,937,811ریال
20+1,897,015ریال
برد توسعه STM32F030F4P6
1 تا 51,664,602ریال
6 تا 101,631,310ریال
11 تا 191,581,372ریال
20+1,548,080ریال
1 2 3