توضیحات

در هر ردیف این باکس هدر 10 پایه وجود دارد.