توضیحات

از جامپرها جهت ایجاد اتصال کوتاه بین دو نقطه از مدار استفاده می شود.