توضیحات

از فیبرهای سوراخ دار معمولا جهت ساخت نمونه اولیه مدارها استفاده می شود.