توضیحات

این مقاومت آرایه ای، شامل 4 مقاومت 0 اهم است.