توضیحات

این مقاومت آرایه ای، شامل 4 مقاومت 10 کیلو اهم است.