توضیحات

در هر ردیف این پین هدر 40 پایه وجود دارد.