توضیحات

در هر ردیف این آی دی سی 5 پایه وجود دارد.