توضیحات

در هر ردیف این آی دی سی 8 پایه وجود دارد.