توضیحات

این مقاومت آرایه ای، شامل 4 مقاومت 1 کیلو اهم است.