صفحه اصلی>مقاومت آرایه ای DIP

مقاومت آرایه ای DIP

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 9 پایه
1 تا 1017,812ریال
11 تا 10017,456ریال
101 تا 29916,921ریال
300+16,565ریال
مقاومت آرایه ای 220 اهم 9 پایه
1 تا 1024,833ریال
11 تا 10024,336ریال
101 تا 29923,591ریال
300+23,095ریال
مقاومت آرایه ای 3.3 کیلو اهم 9 پایه
1 تا 1018,594ریال
11 تا 10018,222ریال
101 تا 29917,664ریال
300+17,292ریال
مقاومت آرایه ای 4.7 کیلو اهم 9 پایه
1 تا 1016,903ریال
11 تا 10016,565ریال
101 تا 29916,058ریال
300+15,720ریال
مقاومت آرایه ای 1 کیلو اهم 5 پایه
1 تا 109,002ریال
11 تا 1008,822ریال
101 تا 2998,552ریال
300+8,372ریال
مقاومت آرایه ای 2.2 کیلو اهم 5 پایه
1 تا 1010,154ریال
11 تا 1009,951ریال
101 تا 2999,646ریال
300+9,443ریال
مقاومت آرایه ای 100 اهم 9 پایه
1 تا 1018,722ریال
11 تا 10018,348ریال
101 تا 29917,786ریال
300+17,411ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 5 پایه
1 تا 109,503ریال
11 تا 1009,313ریال
101 تا 2999,028ریال
300+8,838ریال
مقاومت آرایه ای 2.2 کیلو اهم 9 پایه
1 تا 1018,594ریال
11 تا 10018,222ریال
101 تا 29917,664ریال
300+17,292ریال
مقاومت آرایه ای 330 اهم 9 پایه
1 تا 1018,594ریال
11 تا 10018,222ریال
101 تا 29917,664ریال
300+17,292ریال
1 2