توضیحات

این مقاومت آرایه ای، شامل 4 مقاومت 3.3 کیلو اهم است.