توضیحات

این مقاومت آرایه ای، شامل 8 مقاومت 4.7 کیلو اهم است.