توضیحات

این مقاومت آرایه ای، شامل 8 مقاومت 470 اهم است.