توضیحات

مولتی ترن 250 کیلو اهم ایستاده، یک مقاومت متغیر 3 پایه است که مقدار آن بین 0 اهم تا 250 کیلو اهم قابل تنظیم است. این مولتی ترن به صورت ایستاده در مدار نصب می شود.