صفحه اصلی>مقاومت متغیر

مقاومت متغیر

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
1 تا 106,686ریال
11 تا 1006,552ریال
101 تا 4996,352ریال
500+6,218ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
1 تا 107,608ریال
11 تا 1007,456ریال
101 تا 4997,228ریال
500+7,075ریال
وریستور 220 ولت 7 میلیمتر
1 تا 105,878ریال
11 تا 1005,760ریال
101 تا 4995,584ریال
500+5,467ریال
وریستور 470 ولت 10 میلیمتر
1 تا 1011,025ریال
11 تا 10010,805ریال
101 تا 49910,474ریال
500+10,253ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
1 تا 106,359ریال
11 تا 1006,232ریال
101 تا 4996,041ریال
500+5,914ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
1 تا 106,618ریال
11 تا 1006,486ریال
101 تا 4996,287ریال
500+6,155ریال
وریستور 390 ولت 14 میلیمتر
1 تا 1022,232ریال
11 تا 10021,787ریال
101 تا 49921,120ریال
500+20,676ریال
وریستور 180 ولت 7 میلیمتر
1 تا 105,763ریال
11 تا 1005,648ریال
101 تا 4995,475ریال
500+5,360ریال
ترمیستور 2 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
1 تا 107,931ریال
11 تا 1007,772ریال
101 تا 4997,534ریال
500+7,376ریال
ترمیستور 50 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
1 تا 107,956ریال
11 تا 1007,797ریال
101 تا 4997,558ریال
500+7,399ریال
1 2 8