توضیحات

ولوم 1 کیلو اهم، یک مقاومت متغیر 3 پایه است که مقدار آن بین 0 اهم تا 1 کیلو اهم قابل تنظیم است.