توضیحات

ولوم 10 کیلو اهم، یک مقاومت متغیر 3 پایه است که مقدار آن بین 0 اهم تا 10 کیلو اهم قابل تنظیم است.