توضیحات

ولوم 500 کیلو اهم، یک مقاومت متغیر 3 پایه است که مقدار آن بین 0 اهم تا 500 کیلو اهم قابل تنظیم است.