توضیحات

پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم خوابیده، یک مقاومت متغیر 3 پایه است که مقدار آن بین 0 اهم تا 2.2 کیلو اهم قابل تنظیم است. این پتانسیومتر به صورت خوابیده در مدار نصب می شود.