توضیحات

مقدار نامی این مقاومت 0 اهم می باشد. مقدار واقعی آن می تواند تا 5 درصد کمتر یا بیشتر از مقدار نامی آن باشد. حداکثر توان قابل تحمل توسط این مقاومت 1/4 وات است.