صفحه اصلی>مقاومت DIP نوع 5 درصد

مقاومت DIP نوع 5 درصد

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10897ریال
11 تا 100879ریال
101 تا 999852ریال
1000+834ریال
مقاومت 100 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10855ریال
11 تا 100838ریال
101 تا 999812ریال
1000+795ریال
مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10897ریال
11 تا 100879ریال
101 تا 999852ریال
1000+834ریال
مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10897ریال
11 تا 100879ریال
101 تا 999852ریال
1000+834ریال
مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10897ریال
11 تا 100879ریال
101 تا 999852ریال
1000+834ریال
مقاومت 100 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10855ریال
11 تا 100838ریال
101 تا 999812ریال
1000+795ریال
مقاومت 4.7 مگا اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10855ریال
11 تا 100838ریال
101 تا 999812ریال
1000+795ریال
مقاومت 6.8 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10897ریال
11 تا 100879ریال
101 تا 999852ریال
1000+834ریال
مقاومت 5.6 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10897ریال
11 تا 100879ریال
101 تا 999852ریال
1000+834ریال
مقاومت 10 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10897ریال
11 تا 100879ریال
101 تا 999852ریال
1000+834ریال
1 2 9