صفحه اصلی>مقاومت ثابت

مقاومت ثابت

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت 100 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10982ریال
11 تا 100962ریال
101 تا 999933ریال
1000+913ریال
مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10846ریال
11 تا 100829ریال
101 تا 999804ریال
1000+787ریال
مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10846ریال
11 تا 100829ریال
101 تا 999804ریال
1000+787ریال
مقاومت 100 اهم 2 وات با خطای 5 درصد
1 تا 108,738ریال
11 تا 1008,563ریال
101 تا 9998,301ریال
1000+8,126ریال
مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10846ریال
11 تا 100829ریال
101 تا 999804ریال
1000+787ریال
مقاومت 1.5 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10846ریال
11 تا 100829ریال
101 تا 999804ریال
1000+787ریال
مقاومت 1 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10889ریال
11 تا 100871ریال
101 تا 999845ریال
1000+827ریال
مقاومت 2.2 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10982ریال
11 تا 100962ریال
101 تا 999933ریال
1000+913ریال
مقاومت 10 اهم 2 وات با خطای 5 درصد
1 تا 1010,077ریال
11 تا 1009,875ریال
101 تا 9999,573ریال
1000+9,372ریال
مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 101,016ریال
11 تا 100996ریال
101 تا 999965ریال
1000+945ریال
1 2 9