صفحه اصلی>آی سی>آی سی کاربردی

آی سی کاربردی

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
آی سی EV1527 پکیج SOP-8
1 تا 1035,309ریال
11 تا 5034,603ریال
51 تا 9933,544ریال
100+32,837ریال
آی سی NE555P پکیج DIP-8
1 تا 1019,436ریال
11 تا 5019,047ریال
51 تا 9918,464ریال
100+18,075ریال
آی سی BT136-600E پکیج TO-220
1 تا 1057,388ریال
11 تا 5056,240ریال
51 تا 9954,519ریال
100+53,371ریال
آی سی LM324N پکیج DIP-14
1 تا 1038,986ریال
11 تا 5038,206ریال
51 تا 9937,037ریال
100+36,257ریال
آی سی 74HC595D پکیج SOP-16
1 تا 1051,523ریال
11 تا 5050,493ریال
51 تا 9948,947ریال
100+47,916ریال
آی سی LM358N پکیج DIP-8
1 تا 1041,302ریال
11 تا 5040,476ریال
51 تا 9939,237ریال
100+38,411ریال
آی سی BT138-600E پکیج TO-220
1 تا 1079,237ریال
11 تا 5077,652ریال
51 تا 9975,275ریال
100+73,690ریال
آی سی TL431ALP پکیج TO-92
1 تا 1011,225ریال
11 تا 5011,001ریال
51 تا 9910,664ریال
100+10,439ریال
آی سی SN74HC164N پکیج DIP-14
1 تا 10146,052ریال
11 تا 50143,131ریال
51 تا 99138,749ریال
100+135,828ریال
آی سی LM324D پکیج SOP-14
1 تا 1078,200ریال
11 تا 5076,636ریال
51 تا 9974,290ریال
100+72,726ریال
1 2 10