ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول ESP-12F
1 تا 5577,444ریال
6 تا 10565,895ریال
11 تا 19548,572ریال
20+537,023ریال
ماژول ESP-12E
1 تا 5597,601ریال
6 تا 10585,649ریال
11 تا 19567,721ریال
20+555,769ریال
ماژول رله 5 ولت 4 کاناله
1 تا 51,049,763ریال
6 تا 101,028,768ریال
11 تا 19997,275ریال
20+976,280ریال
ماژول NRF24L01+PA+LNA
1 تا 5878,403ریال
6 تا 10860,835ریال
11 تا 19834,483ریال
20+816,915ریال
ماژول GY-30
1 تا 5421,923ریال
6 تا 10413,485ریال
11 تا 19400,827ریال
20+392,388ریال
ماژول BMP180
1 تا 5162,724ریال
6 تا 10159,470ریال
11 تا 19154,588ریال
20+151,333ریال
ماژول ADXL345
1 تا 5655,202ریال
6 تا 10642,098ریال
11 تا 19622,442ریال
20+609,338ریال
ماژول مبدل TTL به RS232
1 تا 5253,441ریال
6 تا 10248,372ریال
11 تا 19240,769ریال
20+235,700ریال
ماژول A4988
1 تا 5387,362ریال
6 تا 10379,615ریال
11 تا 19367,994ریال
20+360,247ریال
ماژول BMP280
1 تا 5231,842ریال
6 تا 10227,205ریال
11 تا 19220,250ریال
20+215,613ریال
1 2 3