ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5185,764ریال
6 تا 10182,049ریال
11 تا 19176,476ریال
20+172,761ریال
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5184,323ریال
6 تا 10180,637ریال
11 تا 19175,107ریال
20+171,420ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5165,602ریال
6 تا 10162,290ریال
11 تا 19157,322ریال
20+154,010ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5174,242ریال
6 تا 10170,757ریال
11 تا 19165,530ریال
20+162,045ریال
ماژول RXB22 با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5173,804ریال
6 تا 10170,328ریال
11 تا 19165,114ریال
20+161,638ریال
ماژول HX711
1 تا 5254,881ریال
6 تا 10249,783ریال
11 تا 19242,137ریال
20+237,039ریال
ماژول HC-SR501
1 تا 5335,521ریال
6 تا 10328,811ریال
11 تا 19318,745ریال
20+312,035ریال
ماژول DS18B20
1 تا 5433,441ریال
6 تا 10424,772ریال
11 تا 19411,769ریال
20+403,100ریال
برد ARDUINO NANO V3
1 تا 52,098,081ریال
6 تا 102,056,119ریال
11 تا 191,993,177ریال
20+1,951,215ریال
برد توسعه STM32F030F4P6
1 تا 51,419,840ریال
6 تا 101,391,443ریال
11 تا 191,348,848ریال
20+1,320,451ریال
1 2 3