صفحه اصلی>خازن مولتی لایر SMD

خازن مولتی لایر SMD

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن مولتی لایر 2.2 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
1 تا 104,216ریال
11 تا 1004,132ریال
101 تا 9994,005ریال
1000+3,921ریال
خازن مولتی لایر 1.5 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 102,147ریال
11 تا 1002,104ریال
101 تا 9992,040ریال
1000+1,997ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0603
1 تا 101,216ریال
11 تا 1001,192ریال
101 تا 9991,155ریال
1000+1,131ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 101,730ریال
11 تا 1001,695ریال
101 تا 9991,644ریال
1000+1,609ریال
خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 101,590ریال
11 تا 1001,558ریال
101 تا 9991,511ریال
1000+1,479ریال
خازن مولتی لایر 10 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 101,887ریال
11 تا 1001,849ریال
101 تا 9991,793ریال
1000+1,755ریال
خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 103,226ریال
11 تا 1003,161ریال
101 تا 9993,065ریال
1000+3,000ریال
خازن مولتی لایر 22 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 101,887ریال
11 تا 1001,849ریال
101 تا 9991,793ریال
1000+1,755ریال
خازن مولتی لایر 100 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 101,887ریال
11 تا 1001,849ریال
101 تا 9991,793ریال
1000+1,755ریال
خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
1 تا 102,057ریال
11 تا 1002,016ریال
101 تا 9991,954ریال
1000+1,913ریال
1 2 12