صفحه اصلی>مقاومت SMD نوع 0805

مقاومت SMD نوع 0805

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10736ریال
11 تا 100721ریال
101 تا 999699ریال
1000+684ریال
مقاومت 6.8 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10655ریال
11 تا 100642ریال
101 تا 999622ریال
1000+609ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10736ریال
11 تا 100721ریال
101 تا 999699ریال
1000+684ریال
مقاومت 20 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10655ریال
11 تا 100642ریال
101 تا 999622ریال
1000+609ریال
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10655ریال
11 تا 100642ریال
101 تا 999622ریال
1000+609ریال
مقاومت 39 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10655ریال
11 تا 100642ریال
101 تا 999622ریال
1000+609ریال
مقاومت 3.3 کیلو اهم 0805 با خطای 1 درصد
1 تا 10765ریال
11 تا 100750ریال
101 تا 999727ریال
1000+711ریال
مقاومت 10 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10587ریال
11 تا 100575ریال
101 تا 999558ریال
1000+546ریال
مقاومت 100 اهم 0805 با خطای 1 درصد
1 تا 10765ریال
11 تا 100750ریال
101 تا 999727ریال
1000+711ریال
مقاومت 22 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10532ریال
11 تا 100521ریال
101 تا 999505ریال
1000+495ریال
1 2 11