صفحه اصلی>خازن MKT نوع 63 ولت

خازن MKT نوع 63 ولت

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن 22 نانو فاراد 63 ولت MKT
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
خازن 56 نانو فاراد 63 ولت MKT
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
خازن 8.2 میکرو فاراد 63 ولت MKT
1 تا 1031,684ریال
11 تا 10031,050ریال
101 تا 49930,100ریال
500+29,466ریال
خازن 560 نانو فاراد 63 ولت MKT
1 تا 1019,189ریال
11 تا 10018,805ریال
101 تا 49918,230ریال
500+17,846ریال
خازن 1 میکرو فاراد 63 ولت MKT
1 تا 1020,188ریال
11 تا 10019,784ریال
101 تا 49919,179ریال
500+18,775ریال